Doelstelling

De stichting heeft ten doel het algemeen nut te dienen en te beogen en wel door:

  1. het beheren en in stand houden van een gedeelte van het vermogen dat van oudsher toebehoort aan de Stichting Het Roomsch Katholiek Oud-Mannenhuis, ook wel bekend als “Het XII Apostelenhuis” te Maastricht, thans bekend als Stichting Lambert van Middelhoven;
  2. het beheren en in stand houden van (het rijksmonument) de Apostelhoeve te Maastricht met bijbehorende landerijen en verder toebehoren
  3. het verlenen van financiële steun en/of het geven van andere ondersteuning op het gebied van de welzijnszorg in de ruimste zin des woords ten behoeve van ouderen bij voorkeur in of uit de gemeente Maastricht en nabije omgeving;
  4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het geven van steun en/of advies aan instellingen, werkzaam op het gebied van ouderenzorg;
  • het verlenen van financiële steun aan bejaardencentra en/of verzorgingscentra en/of daarmee gelijk te stellen instellingen;
  • het verlenen van financiële steun aan andere organisaties op het gebied van de welzijnszorg van ouderen;
  • het verlenen van financiële steun aan projecten en/of andere activiteiten op het gebied van de welzijnszorg van ouderen;