Financiële verantwoording

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële verantwoording Stichting Lambert van Middelhoven

Staat van baten en lasten 2018

                                                                                                                          €

Baten                                                                                                         -288.538

Lasten

Afschrijvingen op vaste activa                                               1.361

Overige kosten, inclusief donaties                                     114.436

Som der lasten                                                                                             115.797

Exploitatiesaldo                                                                                           -404.335

( Bron: jaarrekening 2018)

Toelichting op de Staat van baten en lasten 2018

Baten

Pachtopbrengsten                                                                                           39.180

 

Opbrengst beleggingen en rente                                                                   -327.718
(inclusief ongerealiseerd koersresultaat)

Totale baten                                                                                                -288.538

Lasten

Overige kosten, inclusief donaties

Huisvesting, onderhoud en zakelijke lasten onroerende goederen                        6.316

Algemene kosten inclusief rentmeester, accountant en administratie                  17.270

Donaties                                                                                                       90.850

Totaal lasten                                                                                               114.436

(Bron: jaarrekening 2018)

De baten betreffen de opbrengst van de onroerende goederen en de financiële beleggingen van de stichting.

De lasten hebben vooral betrekking op de onderhoudskosten van de onroerende goederen en de beheers- en organisatiekosten.

De donaties zijn de in 2018 betaalde giften en toezeggingen voor toekomstige jaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download financiële verantwoording door hier te klikken*

* De download is een PDF bestand.
Daarvoor heeft u Adobe-reader nodig klik op onderstaand icoon om Adobe-reader eventueel te downloaden.